http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_28_118.jpg
Homeing
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_27_77.jpg
Teaching circle
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_25_113.jpg
Buy a hare in a bag
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_24_98.jpg
Initipi
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_6_22.jpg
Me, slide projector
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_22_11.jpg
I am a remembrance, here and now
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_10_54.jpg
Architects, pigeons
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_11_29.jpg
Don ́t think back, just live!
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_12_43.jpg
Mělník in memories
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_13_45.jpg
The house
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_15_52.jpg
Thirteenth dialogue
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_17_55.jpg
Darkness / light
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_18_61.jpg
Twigs
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_19_64.jpg
White
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_20_68.jpg
April 24, 2013
http://frycova.name/files/dimgs/thumb_0x200_2_21_65.jpg
Pools of light